Thi công bảng điện tử led ma trận chạy chữ cho cổng chào Bình Phước

Quảng Cáo Thiện Quang thi công bảng điện tử led ma trận chạy chữ cho cổng chào Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Tỉnh Bình Phước.

bảng chạy chữ led matrix

Bảng điện tử khi chưa chạy chữ

bảng chạy chữ led matrix

Sau khi chạy chữ

bảng chạy chữ led matrixbảng chạy chữ led matrix

Bảng điện tử khi đổi màu

bảng điện tử

Mặt sau của bảngđiện tử khi ở xưởng

bảng điện tử

LED matrix

Pin It

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ